Buradasınız :  Makaleler
Kategori:
Makaleler

Edit
Tasavvuf İnsanlığa Ne Vaadediyor?
Dün olduğu gibi bugün de tasavvuf İslâm’ın yayılmasında en önemli rolü oynamaktadır. Peki
Edit
Tasavvuf, İslam'ın "İhsan" Makamında Yaş...
Tasavvuf İslam’ı ihsan mertebesinde yaşamaktır. İhsan; yani Allah Teâlâ’yı görüyormuş gibi
Edit
Şeyh veya Mürşid
Her millete kendi içlerinden kendileri gibi bir insanın peygamber olarak gönderilmesinin..
Edit
Tasavvufun Üç Meyvesi
Tasavvuf, nefsin terbiye edilip kalbin Allah’tan gayrısından temizlenmesi için Kitap ve...
Edit
Yolun İşaret Taşları
Kavramlar bir konuyu anlamada yoldaki işaret taşları ya da levhaları gibidir. Dinî tasa.
Edit
Nefis Terbiyesi ve İlâhi Huzur
İnsanoğlu, ya bela ya da afiyet halinde bulunur. Belaya düştüğü zaman nefsin takınacağı...
Edit
Nefislerin Tezkiyesi: Kurban
Peygamber Efendimiz (s.a.v) hicretin ikinci senesinde, Sevik Gazvesi’nden sonra Medine’ye
Edit
Mürşid-i Kâmil Ne Yapar?
Mürşitlik rütbesi ve mürşitlerin hizmeti, Kur’an-ı Kerim ve Efendimiz s.a.v.’in hadisleri
Edit
Rızkını Helal Yollardan Kazanmak
Hepimiz ihtiyaçlarımızı çeşitli yollardan kazanıyoruz. Ve hepimiz biliyoruz ki, Allah...
Edit
Peygamber Vârisleri: Veliler
Veliler Rasulullah’ın (s.a.v) vârisi ve halifeleridir. Muhammedî nuru yayar, sünneti ihya,
Edit
Şeyh Şamil
Yıl 1870. Mekke-i Mükerreme’de, Mescid -i Haram’da bulunan ziyaretçiler tarihi bir olaya..
Edit
Sufiliğin İç Yüzü
Gerçek sufi, Allah sevgisi ile safi olmuş, huzur bulmuş kimsedir. Sufiliğin iç yüzü ilâhî
Edit
Tasavvufa Çağırırken
Endonezyalıların müslüman bir kumaş tüccarının dürüstlüğünden etkilenerek İslâm’a..
Edit
Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri'nin (k.s.) Ta...
Mev­lâ­nâ Hâ­lid-i Bağ­dâ­dî haz­ret­le­ri Ku­zey Irak’ta Ker­kük’e çok ya­kın olan Sü­ley
Edit
Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri'nin (k.s.) Ta...
Mev­lâ­nâ Hâ­lid-i Bağ­dâ­dî haz­ret­le­ri o yıl hac iba­de­ti­ni ta­mam­la­dı. Mem­le­ke­
Edit
Tasavvufî Hayat ve Geri Kalmışlık
Bugünün İslâm dünyası ile “gelişmiş” Batı arasında ekonomik, politik, askerî, bilimsel ve.
Edit
Zühd ve Takva Sembolü Sahabi: Ebû Zer Gı...
İslâm’dan önce yol kesen, canlara kıyan sert tabiatli Ebu Zer r.a. İslâm’ın terbiyesiyle..
Edit
Keramet ve İstidraç
Keramet, Allah’ı seven, O’na itaat eden ve O’nun tarafından sevilen velî kullara, yine....
Edit
İkinci Bin Yılın Yenileyicisi İmâm-ı Rab...
İmam-ı Rabbanî k.s. parlak zekâsı, kuvvetli hafızası ve yaşının çok üstünde olgun davranış
Edit
İkinci Bin Yılın Yenileyicisi İmâm-ı Rab...
O, Hz. Peygamber s.a.v.’in ahkâm ilmine de esrar ilmine de vâris olan büyük bir âlimdi. Bu
Edit
Sufi ve Sanat
Ehl-i tasavvuf doğrudan anlatmaktan çekinmekle dolaylı anlatma yoluna ulaşmıştır. Doğrudan
Edit
Tasavvuf İlaçtır
Tasavvuf, Rabbânî, ilahi bir ilaçtır. Onu Allahu Tealâ indirmiştir. O ilacı önce Peygamber
Edit
İrşad Kutbu: Seyyid Taha-yı Hakkarî k.s....
Nehri’nin nüfusu o yıllarda hayli kalabalıktı. Seyyid Taha’nın ilmini, irşadındaki tesiri.
Edit
Allah Dostlarına Yakınlık
Allah dostları kendilerinden isteyen ve samimi davrananlara Allah’a yaklaşma eğitimini ver
Edit
Unutulmuş Bir Veli: Kemal Dede (k.s.)
Ülkemizin birçok yerinde artık isimleri unutulmuş, kabirleri bile kaybolmuş nice büyük zat
Edit
Tasavvuf İlminin Ortaya Çıkışı
Saadet Devri’nin en belirgin vasıflarının başında zühd, takva, tefekkür ve marifetullaha..
Edit
Tasavvufun “T”si Teslimiyet
Günümüz insanları bir meseleye karşı çıkarken kendi bilgi birikiminin, anlama ve kavrama..
Edit
Yolumuzu Aydınlatan Kandiller: On Bir Es...
Yolu Rasul-i Zişan s.a.v. gibi, Sahabe-i Kiram gibi yürüyen Sâdât, peşlerinden gelenlere..
Edit
Nefsin Sıfat ve Mertebeleri
Nefsin birçok mana ve sıfatları vardır. Nefs, insanın zatı anlamına gelir. Ayrıca, ruh...
Edit
Menkıbeler Ne Söyler?
Günümüz gençleri örneklerini, rehberlerini kaybetmiş, lisanları letafet ikliminden uzak ço
Edit
Tasavvufa Bakışta Güncel Sorunlar
Tasavvuf, adeta can çekişen dünyanın, türlü çeşit krizlerle boğuşan insanlığın saf, temiz
Edit
Ulu Hakan Sultan 2. Abdulhamid Han’ın Ta...
Tekkeler, Ehl-i Sünnet çizgisini koruyan ve Osmanlı hilafetini benimseyen çizgileriyle, Va
Edit
Ehli Tasavvuf Süleyman Çelebi’nin Mevlid...
Öncelikle birçok Allah dostunun, mutasavvıf ve tarikat Pirinin de mevlid yazdığını biliyor
Edit
Tasavvuf Bugünün İnsanına Ne Kazandırır?...
Geçmiş devirlerde birey ve toplumun inşasında büyük görevler üstlenen Kur’an ve Sünnet...
Edit
Halk İçinde Hak İle Birliktelik Yolu
Bütün tasavvuf ekolleri gibi kökleri asr-ı saâdete dayanan Nakşibendîlik, XIV. Yüzyılda...
Edit
Tövbe ve Kulluk
Tövbe kemalât yolunun başlangıcıdır. Günahlara tövbe etmeden Allah’ın rahmeti, yardımı...
Edit
Bu Zamanın Evliyâsı
Gavs-ı Bilvânisî nisbesiyle meşhur Seyyid Abdülhakim Elhüseynî (k.s) hazretleri Sohbetler
Edit
İslâm'ı Yaşatma İdeali Olarak Sûfî ve Ta...
Rabbimizin râzı olduğu bu kâmil dinin, nasıl hayat hâline geleceği de Hâtemü’n-nebiyyîn
Edit
Kalbin Tedavisi
Kalp ruhun sarayı, insanın aslıdır, insanı kalbi temsil eder. İnsana ait özellikler kalpte
Edit
Nazar Ber Kadem: Göz Ayakta Gönül Allah’...
Göz, gönlün dışa açılan penceresi ve habercisidir. Gönül en çok gözden etkilenir. Gözün...
Edit
Şeyh Niçin Gereklidir?
Mânevi terbiyeyi ikmâl etmek ve kemâl kazanmak için ahlâkî ve tasavvufî eserleri yalnızca
Edit
Tasavvuf Nedir?
“Tasavvuf” kelimesiyle anlatılmak istenen manevî terbiye ve onun meyvesi olan marifetullah
Edit
Tasavvufta Yol Almak Edeple Olur
Nakşibendi büyükleri, Hz. Resûlullah (s.a.v) Efendimizin öğrettiği hem zâhir hem de bâtıni
Edit
Bir Kez Gönül Yıktın İse...
Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, “Güzel söz sadakadır.” buyurarak...
Edit
Nakşibendî Tarikatı’nın Fazileti
İmam Rabbânî hazretleri Ulu Han isimli zata göndermiş olduğu mektupta, Nakşibendî tarikatı
Edit
Sohbet Nebevî Bir Mirastır
İlahî sorumluluğu; “İnsanlara Allâh’ın âyetlerini okumak, onları her türlü kötülüklerden..
Edit
Zikrederken Tesbih Kullanmak Caiz midir?...
Zamanımızda pek çok Müslümanın elinde bulunan tesbihlerle zikretmesi ve tesbih çekmesi....
Edit
Rabıta Nedir?
Rabıta, tasavvufta mühim bir terbiye metodudur. Rabıta, ruhların tanışması, kalplerin....
Edit
Allah Korkusu
Korku, sevimsiz bir söz olmakla beraber, o sadece yırtıcı hayvandan korkup dehşete kapıl..
Edit
Zühd Gerçeği ve Biz
Zühd, Arapça bir kelime olup, bir şeye rağbet etmemek, dünyaya ve dünyalık nimetlere karşı
Edit
Hizmette Edep
Hizmet müminin aynasıdır. Hizmet, imanın ve güzel Müslümanlığın ölçüsüdür. Hizmet, Cenab-ı
Edit
Derviş Bohçası-1
Derviş, Allah’a yakınlık kazanmasına sebep olacak bir ameli yapmaya başladığında, o ameli
Edit
Mücâhid Sûfîler
Tasavvufî eğitim insanın içindeki kötü ahlâkı temizlemeye yani nefs ile savaşmaya ve onu..
Edit
Allah'ın Nuru Nedir?
Allah’ın nûrunu tamamlayacağı ifadesi Kur’an-ı Kerim’de iki yerde geçmektedir. Allah nûru
Edit
Yol ve Yolculuğa Dair
Tasavvuf yolu Hak rızasına ulaşma yoludur. Bu yolun bir gereği olarak daim hayırlı işler..
Edit
Ehl-i Beyt Kimdir?
Efendimiz s.a.v.’in Ehl-i Beyti ve pak nesli, tarih içinde ve bugün belli ayrışma ve tartı
Edit
Tarikat-Şerî’at Münasebeti
Ehl-, sünnet ve’l-cemaat akidesine göre, İslam fıkhının dört asıl kaynağına (Kitab, sünnet
Edit
Zühd Dünyadan Uzaklaşmak mıdır?
Zühd ve zâhid terimlerinin ortaya çıkması veya zahitçe davranışların gelişmesinin özel...
Edit
Nefsin Mertebeleri Nelerdir?
Mükerrem sıfatta yaratılan insanın nefsini tezkiye, kalbini tasfiye etmesi lâzımdır...
Edit
Hayat Nasıl İbadete Dönüşür?
Sözlükte; itaat, kulluk, boyun eğmek, insanın Allah’a sevgi, saygı ve bağlılığını gösterme
Edit
Gönüller Mimarı Hâce Mahmud İncir-i Fağn...
İrşad postunda oturduğu müddet içinde insanları sohbet ve nasihatleriyle uyardı. Onları...
Edit
Tasavvuf Nedir?
“Tasavvuf” kelimesiyle anlatılmak istenen manevî terbiye ve onun meyvesi olan marifetullah
Edit
İman, İslam ve İhsan Nedir?
Din; iman, İslâm ve ihsan makamlarıyla tamam olur, kemalini bulur ve kâmilen yaşanır. Bunu
Edit
Aşkın Tasavvuftaki Anlamı
Muhabbet ölü gönlü diriltir. Öyle ki kâfiri mümin, gafili zâkir, eşkiyayı evliya, âlimi...
Edit
Seyr u Sülûk Ne Demektir?
Seyr u sülûk tasavvuf ve tarikatlardaki eğitim ve terbiye işine verilen genel addır.....
Edit
Kalbimizin Nevbaharı
Abdullah b. Mes’ud radıyallahu anh’’den rivâyet edildiğine göre, o, “Resûlulllah (s.a.v.)
Edit
Gizli Zikir Nedir?
Zikir, kulun Cenab-ı Hak ile ünsiyet bulmak hususunda en büyük yardımcısıdır. Bu sebeple b
Edit
“Şu tarikata gireceğim fakat şu adam olm...
Tasavvuf ve tarikat, bir gönül ve sevgi işidir. Kalp ısınmadan bağlılık olmaz. Tabii bura.
Edit
Letâif Nedir? Letâifin Çalışmasında Özel...
Letâif kelimesi latîfenin çoğuludur. İnsanın maddî kalp ile alakası bulunan, ruh ve nefs..
Edit
Mürşid kimdir, vazifesi nedir?
Mürşid, hak yola irşad eden, ilahî rızaya giden yolu gösteren, bu yolda örnek, şahit ve de
Edit
Tasavvuf ehlini öne çıkaran en önemli öz...
Tasavvuf ehlinin en önemli özelliği, sâlih amellerde yarışmak; Kur’an-ı Kerim’in tabiriyle
Edit
Tarikatların farklı isimlerde anılmasını...
Tarikat “yol” manasındadır. Tarikata usul, metod manası da verilmiştir. Burada kastedilen,
Edit
Mezhep İmamlarımızın Tasavvufla İlişkisi...
Tasavvufu zühd, manevi eğitim, rabbanilik ve ihsan manasına anladığımız zaman dört mezhep
Edit
Murakabe: Kalbin Allah İsmine Dalışı
Murâkabe kelimesi râ-kâf-bâ (rkb)’den türemiştir. Lügat yönüyle göz önünde tutulursa “Murâ